nhg

Praktijklijn
078 - 621 01 73

Faxlijn
078 - 621 39 27

Spoedlijn
078 - 616 22 12

Huisartsenpost
Na 17.00 uur en weekend

078 - 20 200 20


Privacyreglement van onze praktijk

Uw gegevens zijn privé in onze praktijk
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw huisarts een medisch dossier aanlegt. Het dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier de voor uw behandeling noodzakelijke gegevens opgenomen die uw arts elders, bijvoorbeeld van of bij een medisch specialist in het ziekenhuis of van of bij de de bedrijfsarts met uw toestemming heeft verkregen. Omgekeerd kunnen gegevens uit uw dossier worden verstrekt aan andere hulpverleners. Zo kunnen bij een verwijzing bijvoorbeeld gegevens aan een medisch specialist, een laboratorium of een fysiotherapeut worden verstrekt, tenzij u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. Zo laten wij altijd het verwijsbriefje open en kunt u voor uw bezoek uw gegevens in de verwijsbrief nalezen.

De assistentes en praktijkverpleegkundigen hebben om hun taken goed te kunnen uitvoeren toegang tot het medisch dossier. Ook voor hen geldt net als voor de huisartsen een geheimhoudingsplicht. Het elektronisch medisch dossier maakt het mogelijk dat bepaalde regels geheim worden gemaakt. Daarmee zijn deze regels slechts toegankelijk voor de eigen huisarts.

Een beperkt aantal gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiele administratie. Ook worden gegevens uit uw dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven. Bijvoorbeeld bij een overlijden moet de behandelend arts een verklaring van overlijden afgeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente.

Als uw arts uw gegevens wil gebruiken voor een ander doel dan hierboven is aangegeven, dan moet u daarover geinformeerd worden en is uw toestemming nodig. Uw toestemming is bijvoorbeeld nodig als uw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek. Uw toestemming is daarentegen niet nodig als gegevens worden gebruikt die niet tot uw persoon herleidbaar zijn (anoniem gemaakt zijn).

Beveiliging van uw gegevens
De huisartsenpraktijk draagt er zorg voor dat uw gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Rechtstreeks bij uw behandeling betrokken hulpverleners hebben ook toegang tot uw gegevens. Voorbeelden zijn de praktijkassistente, de praktijkverpleegkundige, de waarnemend huisarts en de praktijkondersteuner GGZ. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze hulpverleners zijn ook net als uw huisartsen verplicht tot geheimhouding.

Bewaartermijn van uw gegevens
Uw gegevens worden in principe niet langer bewaard dan nodig is voor het doel of de doelen zoals hierboven aangeven. De algemene bewaartermijn is tien jaar, maar de termijn kan ook langer zijn volgens de gebruiken van goed hulpverlenerschap. Als er beroep wordt gedaan op het vernietigingsrecht kan de bewaartermijn korter zijn. Het komt vaak voor dat uw arts de gegevens langer dan tien jaar zal bewaren, bijvoorbeeld omdat hij of zij alleen goede zorg kan bieden (goed hulpverlenerschap) als de gegevens bewaard blijven. Hierbij valt te denken aan langlopende of terugkerende behandelingen bij chronische ziekten of erfelijke aandoeningen. Binnen de huisartsenpraktijk is het gewoonte de verschillende patiëntgegevens met het oog op de continuiteit van zorg integraal in een goed beveiligd computerbestand vast te leggen en langere tijd te bewaren. Het initiatief tot langer bewaren kan ook van u uitgaan. Daarover kunt u met ons afspraken maken.

Recht op inzage en afschrift
U heeft er recht op uw gegevens in te zien en u kunt om een afschrift van uw gegevens verzoeken. Uw arts moet dat verzoek binnen vier weken honoreren, tenzij dit in strijd is met het privacybelang van een ander. Voor het verstrekken mag de huisartsenpraktijk een redelijke vergoeding vragen.

Recht op aanvulling, correctie en afscherming
Als u van mening bent dat de gegevens in uw medisch dossier inhoudelijk onjuist zijn, kunt u de huisartsenpraktijk vragen deze te corrigeren. U kunt ons ook vragen een door u afgegeven aanvullende verklaring over de gegevens in het dossier toe te voegen. U kunt uw arts verzoeken bepaalde gegevens voor anderen af te schermen als u vindt dat deze minder relevant of niet geheel juist zijn. U krijgt binnen vier weken te horen of, en zo ja, in hoeverre aan uw verzoek wordt voldaan. Indien u het volledige privacyreglement wilt inzien kunt u dat aan de assistente vragen om in te zien